• Wij bieden onze klanten competitieve en milieuvriendelijke totaaloplossingen voor hun motoren en energiebehoeften.

Wettelijke bepalingen

De internetsite www.eneria.be (hierna de “Site”) worden beheerd door Bergerat Monnoyeur nv, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse (België), BTW BE 0419.725.928, RPR Brussel.

Webmaster: Curd Merlo (cmerlo@eneria.be)

Gebruiksvoorwaarden voor de site van ENERIA België

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al wie zich naar de Site begeeft en de Site bezoekt (de “Internetgebruiker”). Het zich toegang verschaffen tot de Site en het navigeren op de Site impliceren de onmiddellijke en algehele aanvaarding van deze voorwaarden door de Internetgebruiker.

Bergerat Monnoyeur behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker om deze pagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Intellectuele eigendom

De Site en de inhoud ervan zijn eigendom van Bergerat Monnoyeur of vormen het voorwerp van een gebruiksvergunning. Dit geldt zowel voor de algemene vormgeving van de Site als voor de software, de grafische elementen, de gegevensbanken, het design, de foto’s en illustraties, de teksten, de tekeningen, het geluid en alle overige componenten die samen de inhoud van de Site uitmaken. Niets uit deze Site mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur.

De op de Site voorkomende merken en logo’s zijn gedeponeerde merken. In het bijzonder is het merk Caterpillar een gedeponeerd merk van Caterpillar. Elke reproductie, aanwending, nabootsing, toevoeging, weglating of wijziging van deze elementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur en Caterpillar is verboden en wordt beschouwd als een vervalsing.

Hyperlinks

Links naar de Site

Elke creatie van een link van externe internetsites naar de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur is verboden. Indien u een link naar de Site wenst te leggen, verzoeken wij u contact op te nemen met de webmaster via cmerlo@eneria.be of per brief.

Links op de Site

De Site kan links bevatten naar andere sites (“Sites van derden”). Bergerat Monnoyeur beschikt over geen enkele controlemogelijkheid over deze Sites van derden, die volledig onafhankelijk worden beheerd. Wanneer de Internetgebruiker een van deze links gebruikt, verlaat hij de site van Bergerat Monnoyeur. Aangezien Bergerat Monnoyeur over geen enkele mogelijkheid tot controle van deze Sites van derden beschikt, wijst Bergerat Monnoyeur bij voorbaat elke aansprakelijkheid af met betrekking tot Sites van derden, zowel wat betreft de inhoud ervan als wat betreft de gevolgen die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien.

Inhoud van de Site – Aansprakelijkheid

De Site kan evolueren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers. Zo kan Bergerat Monnoyeur op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site wijzigen en/of bepaalde functies en/of diensten schrappen, zonder dat Bergerat Monnoyeur door de Internetgebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze aanpassingen.

De informatie van welke aard dan ook die op de Site wordt verstrekt, wordt uitsluitend verstrekt op informatieve basis. Ondanks alle aan de inhoud van de Site bestede zorg kan geen enkele waarborg worden verstrekt over de juistheid, de nauwkeurigheid en het recente karakter van de op de Site verstrekte informatie. Bijgevolg kan aan deze informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, een contractuele waarde worden gehecht.

Voor het overige kan de aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur niet worden ingeroepen voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de Site, met name als gevolg van een virus dat de computeruitrusting van de Internetgebruiker zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken.

Gegevensbescherming

De Internetgebruiker kan de Site raadplegen zonder zijn identiteit te onthullen en zonder enige informatie over zijn identiteit te geven. Niettemin is Bergerat Monnoyeur automatisch op de hoogte van bepaalde informatie zodra de Internetgebruiker zich toegang tot de Site verschaft. Deze informatie, zoals de naam van de access provider van de Internetgebruiker, het IP-adres van de computer of zijn geografische locatie, wordt enkel gebruikt voor zuiver statistische doeleinden om het gebruik van de Site te kunnen analyseren.

Bij het bezoek aan de Site kan Bergerat Monnoyeur aan de Internetgebruiker persoonsgegevens vragen zoals zijn naam, adres of e-mailadres. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om aan de Internetgebruiker, op voorwaarde dat die zijn akkoord daartoe heeft gegeven, bijkomende informatie over de op de Site voorgestelde producten of elektronische informatie (newsletters) te sturen.

Zij kunnen ook worden gebruikt om hem op de hoogte te brengen van commerciële of promotionele aanbiedingen met betrekking tot de nu of in de toekomst op de Site voorgestelde producten. Bergerat Monnoyeur gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Bergerat Monnoyeur en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Indien de Internetgebruiker aanbiedingen van Bergerat Monnoyeur wenst te ontvangen, moet hij zijn toestemming daarvoor kenbaar maken door het daartoe bestemde vakje op het einde van elk formulier aan te vinken.

Bergerat Monnoyeur verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven of te verkopen. De via de Site verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor Bergerat Monnoyeur, zijn dochterondernemingen, de moedermaatschappij en eventueel Caterpillar, waarvan Bergerat Monnoyeur de exclusieve concessiehouder is voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Cookies

Om de gebruiker van de Site een betere dienst te verlenen, kan Bergerat Monnoyeur automatisch “cookies” installeren in diens internetbrowser. Deze cookies bieden Bergerat Monnoyeur de mogelijkheid om gegevens over de navigatie op de Site te registreren. De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn internetbrowser in die zin te configureren.

Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.